Algemene voorwaarden

Algemeen - definities

 1. Rolluikonderdeel.nl is een handelsnaam van rolluikdirect V.O.F. welke statutair is gevestigd te Sluisstraat 102 Geldrop, en wordt verder aangeduid als Rolluikonderdeel.nl

  Het bezoek- en correspondentieadres van Rolluikonderdeel.nl is Ambachtweg 75, 5731AE te Mierlo.
 2. De koper van producten zal verder worden aangeduid als koper.
 3. De producten die verkrijgbaar zijn via Rolluikonderdeel.nl, worden aangeduid als producten.
 4. Op alle producten van de onderdelenwinkel van Rolluikonderdeel.nl zijn de navolgende leverings en betalingsvoorwaarden van toepassing.
 5. Naast deze algemene voorwaarden kan Rolluikonderdeel.nl aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden.
 6. De hierin vermelde voorwaarden prevaleren ten aller tijden boven die van koper ongeacht of de voorwaarden van de koper in strijd zijn of afwijken van Rolluikonderdeel.nl.
 7. Deze voorwaarden betreffen enkel bestellingen geplaatst bij rolluikonderdeel.nl.

Bestellingen - overeenkomst

 1. Kopen bij Rolluikonderdeel kan uitsluitend middels bestellen via de webwinkel. De koper ontvangt een orderbevestiging per e-mail.
 2. Rolluikonderdeel.nl accepteert de order onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling.
 3. Na ontvangst van de betaling ontvangt de klant een factuur per E-mail en vanaf dan gaat de koopovereenkomst in.

Prijzen

 1. Alle prijzen van Rolluikonderdeel.nl zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten richting de koper. De verzendkosten richting koper worden toegewezen in de winkelwagen, nadat het land en verzendwijze bekend zijn.
 2. Voor de producten worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld op de website van Rolluikonderdeel.nl onder voorbehoud van duidelijke typfouten. Rolluikonderdeel.nl heeft het recht , voor de levering, de koper te informeren als dit het geval is en de overeenkomst te ontbinden. Het aankoopbedrag wordt direct terugbetaald aan de koper.
 3. De producten van Rolluikonderdeel.nl worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum en moment van de bestelling.

Afbeeldingen

 1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in de website van Rolluikonderdeel.nl zijn zeer zorgvuldig gemaakt. Er kan echter in de afbeeldingen geen aanleiding tot schadevergoeding of ontbinding zijn.

Betaling

 1. De levering vindt plaats, nadat de betaling is ontvangen, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen.
 2. Betaling geschiedt via een bankoverschrijving of een betaalprovider die alle relevante betaalmethoden aanbiedt.
 3. Rolluikonderdeel.nl zorgt hierbij voor een veilige betaalomgeving.

Verzending

 1. De producten reizen voor risico van Rolluikonderdeel.nl, tenzij anders overeen gekomen. Het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van de klant aan te wijzen derden wordt gebracht.
 2. Rolluikonderdeel.nl zal bestellingen naar eigen inzicht altijd zo efficiënt mogelijk verzenden.
 3. Bij het verzenden van de goederen ontvangt de koper een trackingcode om de zending te volgen.
 4. De koper is gehouden bij aflevering de producten in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de producten op kosten van de koper opgeslagen.
 5. In geval de koper de levering geweigerd heeft of ze niet tijdig heeft afgehaald bij het afhaalpunt, komt de zending retour bij Rolluikonderdeel.nl
 6. Rolluikonderdeel.nl zal het aankoopbedrag terugbetalen en verrekent daarbij de gemaakte kosten . Hieronder vallen onder andere de transportkosten, de administratiekosten en handelingskosten. Deze kosten bedragen 10% van de hoofdsom met een minimum van € 12.50 inclusief BTW.

Levering

 1. Levering vindt plaats middels afname aan het adres van Rolluikonderdeel.nl of middels verzending van uw bestelling. In de regel worden pakketjes binnen twee (werk)dagen verzonden. Mocht de levertijd 5 werkdagen overschrijden, dan krijgt de koper hierover tijdig bericht met de opgave van reden van vertraging. Voor lengtematerialen gelden andere levertijden, dit kan enkele werkdagen langer duren.
 2. De opgegeven leveringstermijnen dienen te worden opgevat als een inspanningsverbintenis en worden geacht bij benadering te zijn opgegeven.

Garantie

 1. U heeft recht op een deugdelijk product. Rolluikonderdeel.nl staat in voor de kwaliteit van de goede kwaliteit van de door haar geleverde producten. De garantietermijn bedraagt 2 jaar, behoudens artikelen waarbij anders is overeengekomen. Buismotoren op 230 V/AC genieten een garantietermijn van 5 jaar.

De garantie gaat niet verder dan in de hierna volgende bepalingen vermeld:

 1. De koper dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende producten te voorzien van een duidelijke klachtenomschrijving en dient deze op eigen kosten in de originele verpakking te retourneren naar Rolluikonderdeel.nl. Dit mag door middel van verzending of directe aflevering aan het verkoopadres van Rolluikonderdeel.nl. Het volledig ingevulde RETOURFORMULIER>>> en de factuur dienen te worden bijgevoegd.
 2. De verzendkosten naar Rolluikonderdeel.nl zijn voor de koper, de verzendkosten van Rolluikonderdeel.nl naar de koper zijn daarbij voor rolluikonderdeel.nl .
 3. Mochten de defecten/gebreken veroorzaakt zijn door de koper, dan zijn alle reparatie- en verzendkosten voor diens rekening. Rolluikonderdeel.nl zal vooraf de klant daarover informeren.
 4. De koper kan geen beroep doen op de garantiebepaling.
  • a. indien de koper de producten heeft verwaarloosd
  • b. indien de koper wijzigingen aan de producten heeft aangebracht,
  • c. door onoordeelkundig gebruik, beschadiging door inwerken van vocht of door anders van externe oorzaken en/of onheilen,
  • d. indien producten niet op de juiste wijze zijn gemonteerd en/of onderhouden
  • e. indien de koper de producten op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.
  • f. indien het defect slijtage betreft.
 5. Naast deze garantiebepalingen blijven de wettelijke geldende garantiebepalingen van kracht.

Recht van retour

 1. De afnemer heeft het recht door Rolluikonderdeel.nl geleverde artikelen binnen 14 werkdagen na ontvangst te retourneren in originele verpakking, voorzien van (een kopie van) de betreffende factuur en het RETOURFORMULIER>>>.
 2. Indien de artikelen ongebruikt zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet Rolluikonderdeel.nl het aankoopbedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van de artikelen.
 3. Zijn de artikelen gebruikt, is de verpakking beschadigd of er ontbreken onderdelen, dan behoudt Rolluikonderdeel.nl het recht kosten in rekening te brengen of de retourzending in zijn geheel niet te accepteren. Rolluikonderdeel.nl zal de koper gemotiveerd hierover informeren.
 4. Wanneer de door Rolluikonderdeel.nl afgeleverde artikelen niet binnen de "zichttermijn" van 14 werkdagen zijn teruggezonden, gelden de zaken als geaccepteerd.
 5. Van het retourrecht zijn uitgesloten:
  • a. maatwerk, zoals geleiders, assen, hoekprofielen, lamellen, koord, band.
  • b. Producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn en tot stand zijn gekomen overeenkomstig specificaties van koper.
  • c. Artikelen specifiek voor klant ingekocht en niet zijnde regulier assortiment.

Aansprakelijkheids-beperking

 1. Rolluikonderdeel.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan producten door verkeerde behandeling, ondeskundigheid, verkeerde montage, en verkeerd gebruik.
 2. Rolluikonderdeel.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele (de)montage kosten die men maakt voor het (de)monteren van producten.

Overmacht

 1. Indien Rolluikonderdeel.nl door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens koper kan voldoen, wordt nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand.
 2. Indien de overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmacht-situatie dit rechtvaardigt.
 3. In geval van overmacht heeft koper geen recht op enige (schade) vergoeding. Ook niet als Rolluikonderdeel.nl als gevolg van de overmacht enig voordeel moet hebben.
 4. Rolluikonderdeel.nl zal koper zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.

Arbitrage

 1. Voor rechtszaken is het Nederlands recht van toepassing. Bij geschillen tussen koper en Rolluikonderdeel.nl zal de uitspraak van de Nederlandse rechter bindend zijn.

Publicatie datum: 7 februari 2023

 

 

 

 
Copyright © 2019-2021 Rolluikonderdeel.nl | Realisatie Young-dogs.com