Algemene voorwaarden

Algemeen

 1. In deze voorwaarden wordt Rolluikonderdeel.nl, statutair gevestigd te Sluisstraat 102 Geldrop, verder aangeduid als Rolluikonderdeel.nl.
  • Rolluikonderdeel.nl is een handelsnaam van rolluikdirect.
  • Het bezoek- en correspondentieadres is Sluisstraat 102, 5666AN te Geldrop.
 2. De koper van producten zal verder worden aangeduid als koper.
 3. De producten die verkrijgbaar zijn via Rolluikonderdeel.nl, worden aangeduid als producten.
 4. Op alle producten van de onderdelenwinkel van Rolluikonderdeel.nl zijn de navolgende leverings en betalingsvoorwaarden van toepassing.
 5. Naast deze algemene voorwaarden kan Rolluikonderdeel.nl aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden.
 6. De hierin vermelde voorwaarden prevaleren ten aller tijden boven die van koper ongeacht of de voorwaarden van de koper in strijd zijn of afwijken van Rolluikonderdeel.nl.
 7. Deze voorwaarden betreffen enkel bestellingen geplaatst bij rolluikonderdeel.nl.

Bestellingen

 1. De koopovereenkomst komt tot stand door het bestellen via de webwinkel. Koper ontvangt van de orderbevestiging een e-mail.
 2. Rolluikonderdeel.nl heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling.

Aanbiedingen

 1. Alle op de website van Rolluikonderdeel.nl vermelde aanbiedingen gelden zolang deze op de site staan of zolang producten nog te leveren zijn.
 2. Rolluikonderdeel.nl behoudt zich het recht voor prijswijziging door te voeren in de aanbieding.

Prijzen

 1. Alle prijzen van Rolluikonderdeel.nl zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten richting de koper. De verzendkosten richting koper worden toegewezen in de bestelorder.
 2. Voor de producten worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld op de website van Rolluikonderdeel.nl onder voorbehoud van typfouten. Rolluikonderdeel.nl heeft het recht , voor levering, de koper te informeren als dit het geval is.
 3. De producten van Rolluikonderdeel.nl worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van bestelling.

Afbeeldingen

 1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in de website van Rolluikonderdeel.nl zijn zeer zorgvuldig gemaakt. Er kan echter in de afbeeldingen geen aanleiding tot schadevergoeding of ontbinding zijn.

Betaling

 1. De levering vindt plaats, nadat de betaling is ontvangen, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen.

Verzending

 1. De producten reizen voor risico van Rolluikonderdeel.nl, tenzij anders overeen gekomen. Het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van de klant aan te wijzen derden wordt gebracht.
 2. Rolluikonderdeel.nl zal bestellingen naar eigen inzicht zo efficient mogelijk verzenden.
 3. De koper is gehouden bij aflevering de producten in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de producten op kosten van de koper opgeslagen.
 4. Als de koper bij aflevering de producten weigert in ontvangst te nemen, worden deze teruggestuurd naar Rolluikonderdeel.nl
 5. In geval de koper de producten geweigerd heeft of ze binnen 2 weken niet heeft afgehaald op de op te geven opslagplaats, heeft Rolluikonderdeel.nl het recht een factuur te sturen voor de door Rolluikonderdeel.nl gemaakte kosten. Hieronder vallen onder andere de transportkosten, administratiekosten als mede waardevermindering. Deze kosten bedragen 10% van de hoofdsom met een minimum van € 10,00.

Levering

 1. Levering vindt plaats middels afname aan het adres van Rolluikonderdeel.nl middels verzending van uw bestelling. In de regel wordt binnen twee (werk)dagen verzonden. Mocht de levertijd 5 werkdagen overschrijden, dan krijgt de koper hierover bericht met de opgave van reden van vertraging.
 2. De opgegeven leveringstermijnen dienen te worden opgevat als een inspanningsverbintenis en worden geacht bij benadering te zijn opgegeven.

Garantie

 1. U heeft recht op een deugdelijk product. Rolluikonderdeel.nl staat in voor de kwaliteit van de , door haar naar beste weten en kunnen, verleende diensten en voor deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de, door haar geleverde producten. De garantietermijn bedraagt 2 jaar, behoudens artikelen waarbij anders is overeengekomen. Buismotoren genieten een garantietermijn van 5 jaar.
 2. De garantie gaat niet verder dan in de hierna volgende bepalingen vermeld:
 3. De koper dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende producten te voorzien van een duidelijke klachtenomschrijving en dient deze op eigen kosten in de originele verpakking te retourneren naar Rolluikonderdeel.nl. Dit mag door middel van verzending of directe aflevering aan het verkoopadres van Rolluikonderdeel.nl. Het RETOURFORMULIER>>> en de factuur dienen te worden bijgevoegd.
 4. De verzendkosten naar Rolluikonderdeel.nl zijn voor de koper, de verzendkosten van Rolluikonderdeel.nl naar de koper zijn daarbij voor rolluikonderdeel.nl .
 5. Mochten de defecten/gebreken veroorzaakt zijn door de koper, dan zijn alle reparatie- en verzendkosten voor diens rekening.
 6. De koper kan geen beroep doen op de garantiebepaling.
  • a. indien de koper de producten heeft verwaarloosd
  • b. indien de koper wijzigingen aan de producten heeft aangebracht,
  • c. door onoordeelkundig gebruik, beschadiging door inwerken van vocht of door anders van externe oorzaken en/of onheilen,
  • d. indien producten niet op de juiste wijze zijn gemonteerd en/of onderhouden
  • e. indien de koper de producten op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.
  • f. indien het defect slijtage betreft.
 7. Naast deze garantiebepalingen blijven de wettelijke geldende garantiebepalingen van kracht.

Recht van retour

 1. De afnemer heeft het recht door Rolluikonderdeel.nl geleverde artikelen binnen 14 werkdagen na ontvangst te retourneren in originele verpakking, voorzien van (een kopie van) de betreffende factuur en het RETOURFORMULIER>>>.
 2. Indien de artikelen ongebruikt zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet Rolluikonderdeel.nl het aankoopbedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van de artikelen.
 3. Wanneer de door Rolluikonderdeel.nl afgeleverde artikelen niet binnen de "zichttermijn" van 14 werkdagen zijn teruggezonden, gelden de zaken als geaccepteerd.
 4. Van het retourrecht zijn uitgesloten:
  • a. maatwerk, zoals geleiders, assen, koord, band
  • b. Producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn en tot stand zijn gekomen overeenkomstig specificaties van koper.
  • c. Artikelen specifiek voor klant ingekocht en niet zijnde regulier assortiment.

Aansprakelijkheids-beperking

 1. Rolluikonderdeel.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan producten door verkeerde behandeling, ondeskundigheid, verkeerde montage, en verkeerd gebruik.
 2. Rolluikonderdeel.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele (de)montage kosten die men maakt voor het (de)monteren van producten.

Overmacht

 1. Indien Rolluikonderdeel.nl door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens koper kan voldoen, wordt nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand.
 2. Indien de overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of ongeheel te ontbinden, voor zover de overmacht-situatie dit rechtvaardigt.
 3. In geval van overmacht heeft koper geen recht op enige (schade) vergoeding. Ook niet als Rolluikonderdeel.nl als gevolg van de overmacht enig voordeel moet hebben.
 4. Rolluikonderdeel.nl zal koper zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.

Arbritrage

 1. Voor rechtszaken is het Nederlands recht van toepassing. Bij oplosbare geschillen tussen koper en Rolluikonderdeel.nl zal de uitspraak van de Nederlandse rechter bindend zijn.

Publicatie datum: 8 mei 2018

 

 

 
Copyright © 2019-2021 Rolluikonderdeel.nl | Realisatie Young-dogs.com